3 czerwca na naszym profilu na Instagramie ruszamy z konkursem, w którym do wygrania będą atrakcyjne nagrody: książki naszych autorów i autorki z podpisami. Rozdamy trzy pakiety zawierające cztery tytuły: "Krew i honor", "50 twarzy Tindera""Ostre cięcie. Jak niszczono polską kolej" i "Czy psychodeliki uratują świat?". Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy na swoim koncie na Instagramie zamieścić zdjęcie z dowolną książką Wydawnictwa Krytyki Politycznej i opatrzyć je hashtagami: #książkizafotkę oraz #krytykapolityczna. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 7 czerwca. Regulamin konkursu dostępny jest w niniejszej notce.

REGULAMIN KONKURSU "KSIĄŻKI ZA FOTKĘ"
organizowanego przez:

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 10 lok. 3, 00-013 Warszawa, KRS: 0000242083, REGON: 140369159, NIP: 701-000-25-99, zwane dalej „organizatorem”.
Celem konkursu, realizowanego na profilu instagramowym (@krytykapolityczna), zwanym dalej "profilem", jest promocja działalności wydawniczej organizatora.

§1
Postanowienia ogólne


1. Konkurs „Książki za fotkę”, zwany dalej „konkursem”, odbywa się na profilu w terminie 3-7.06.2020 roku.
2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające konto na profilu Instagram, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „uczestnikiem”, jest każda osoba spełniająca punkt 2 paragrafu 1, która w terminie od 3.06.2020 r., od momentu ogłoszenia konkursu, do 7.06.2020 r. do godziny 23.59 zamieści na swoim profilu na Instagramie widoczne publicznie zdjęcie z książką wydawnictwa Krytyki Politycznej (w formie papierowej, ebooka lub audiobooka, ale w sposób oczywisty rozpoznawalnej) i opisze je hashtagami #książkizafotkę oraz #krytykapolityczna.
4. Pracownicy/-ce i współpracownicy/-ce organizatora, członkowie/członkinie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w konkursie.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, a także nie jest związany z serwisem Instagram. Organizator zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za roszczenia uczestników.

§2
Zasady i przebieg konkursu


1. Na profilu 3.06.2020 roku zostanie opublikowane zadanie konkursowe, zwane dalej „zadaniem”. Będzie ono brzmiało w następujący sposób: "Nałogowe Czytelniczki! Zatraceni Czytelnicy! Jest szansa na zdobycie CZTERECH KSIĄŻEK bez obciążenia domowego budżetu. Zamieście na swoim profilu na Instagramie widoczne publicznie zdjęcie z książką wydawnictwa Krytyki Politycznej (w formie papierowej, ebooka lub audiobooka, ale w sposób oczywisty rozpoznawalną) i opiszcie je hashtagami #książkizafotkę oraz #krytykapolityczna. Czekamy na nie do 7 czerwca, do godz. 23.59. Spośród nich Jury w składzie członków i członkiń naszego zespołu wybierze trzy, które najbardziej przypadną nam do gustu i nagrodzi pakietami 4 książek z podpisami autorów i autorki - będą to: >>Czy psychodeliki uratują świat?<< Macieja Lorenca, >>50 twarzy Tindera<< Joanny Jędrusik, >>Ostre cięcie<< Karola Trammera oraz >>Krew i honor<< Michała Zygmunta. Jest się o co bić. Zaczynamy!".
2. W terminie określonym w punkcie 3 paragrafu 1 każda chętna do wzięcia udziału w konkursie osoba spełniająca kryteria określone w punkcie 2 paragrafu 1 będzie mogła zamieścić na swoim profilu widoczne publicznie zdjęcie z książką Wydawnictwa Krytyki Politycznej, opisane hashtagami #książkizafotkę oraz #krytykapolityczna, będące odpowiedzią na zadanie, stając się tym samym uczestnikiem konkursu.
3. Jeden uczestnik może pozostawić tylko jedną odpowiedź. W przypadku pozostawienia przez uczestnika więcej niż jednej odpowiedzi, organizator weźmie pod uwagę chronologicznie pierwszą z nich.
4. 8.06.2020 Jury w składzie członków i członkiń zespołu Wydawnictwa Krytyki Politycznej wybierze trzy, jego zdaniem, najbardziej udane. Uczestnicy, którzy je opublikowali, zwani dalej "laureatami", zostaną nagrodzeni przez organizatora pakietem czterech książek z podpisami autorów i autorki: "Czy psychodeliki uratują świat?" Macieja Lorenca, "50 twarzy Tindera" Joanny Jędrusik, "Ostre cięcie" Karola Trammera oraz "Krew i honor" Michała Zygmunta (zwanym dalej "nagrodą").
5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyniku na profilu nastąpi do 9.06.2020 do godziny 21.00.
6. Administrator profilu skontaktuje się przy pomocy odpowiedzi na odpowiedź konkursową z każdym z laureatów, z prośbą o przesłanie informacji, na jaki adres nagroda ma być wysłana oraz o numer telefonu dla kuriera.
7. Wysłanie danych przez laureatów jest niezbędne, aby organizator konkursu mógł przekazać nagrodę. Czas na wysłanie danych to 7 dni roboczych od momentu przekazania informacji przez administratora profilu. W przypadku braku dostarczenia danych organizator konkursu zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przyznania nagrody.
8. Organizator konkursu prześle nagrodę kurierem DPD w przeciągu 14 dni roboczych od momentu uzyskania danych poszczególnych laureatów.

§3
Ochrona danych osobowych

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 10 lok. 3, 00-013 Warszawa, KRS: 0000242083, REGON: 140369159, NIP: 701-000-25-99, zwane dalej „administratorem danych osobowych”.
2. Przesłanie swoich danych do wysyłki jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie przez administratora danych osobowych w celu przesłania nagrody w konkursie „Książki za fotę”.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wstrzymanie się przed tym uniemożliwi przekazanie nagrody laureatowi.
4. Laureat może w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych, zaprzestania ich przetwarzania bądź modyfikacji. Może się to jednak wiązać z utrudnieniami bądź uniemożliwieniem przekazania nagrody konkursowej.
5. W przypadku żądań wskazanych w punkcie 4 paragrafu 3, administrator danych osobowych usunie lub zmodyfikuje dane w przeciągu 72 godzin.
6. Po przekazaniu nagród laureatom, administrator danych osobowych zobowiązuje się do usunięcia ich danych osobowych w przeciągu dwóch miesięcy od momentu przesłania nagrody kurierem. Wskazany termin jest związany z wystąpieniem ewentualnych roszczeń, np. jeśli w wyniku problemów technicznych nagroda nie dotrze do poszczególnych laureatów.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
8. Laureatom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W oparciu o dane osobowe laureatów konkursu, administrator danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§4
Prawa autorskie i ochrona wizerunku

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do udzielonej przez niego odpowiedzi. Uczestnik oświadcza, że odpowiedź została stworzona samodzielnie przez uczestnika i jest wolna od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich. Oświadcza także, że wszystkie uwiecznione na zdjęciu stanowiącym odpowiedź w konkursie osoby lub, w przypadku osób niepełnoletnich, ich prawni opiekunowie, wyraziły lub wyrazili zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w celu przeprowadzenia konkursu "Książki za fotę" w postaci publikacji tychże wizerunków na profilu.
2. Z chwilą udzielenia odpowiedzi uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z odpowiedzi (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji: publikacja odpowiedzi na profilu.

§5
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje można kierować drogą pocztową na adres organizatora – Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa.
2. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.


§6
Postanowienia końcowe

1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.).
2. W kwestiach nieobjętych przez niniejszy regulamin mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/blog/wydarzenie/konkurs-ksiazki-za-fotke