Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) i niniejszego statutu.

§ 2.

1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega rejestracji i posiada osobowość prawną. 

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 4.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Stowarzyszenie, dla realizacji celów statutowych, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5.

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o takim samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6.

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym. 

§ 7.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

Rozdział II

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:

1) działalność na rzecz kultury, w szczególności w zakresie myśli politycznej, filozofii i nauk społecznych, literatury i sztuki oraz upowszechniania twórczości i wspierania wszelkich form aktywności artystycznej;

2) działalność naukowa oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania;

3) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu  pochodzenia, rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej, położenia ekonomicznego, religii i przekonań; 

4) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym w szczególności wspieranie takich grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia;

5) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, w tym opracowywanie i wydawanie czasopism i książek;

2) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji oraz wystaw i koncertów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

3) prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz problemów społecznych i kulturowych różnych grup społecznych, a także upowszechniania zdobytej wiedzy i doświadczeń;

4) integrację i promowanie środowisk twórczych oraz wspieranie ich działań;

5) kampanie medialne przy zastosowaniu  różnych środków przekazu;

6) finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach realizacji celów statutowych;

7) organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 10.

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

§ 11.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji działalności pożytku publicznego i celów statutowych Stowarzyszenia, nie może być przeznaczony do podziału między jego członków

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1)      działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56

2)      wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20

3) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90

4) działalność wydawnicza – PKD 58

5) handel detaliczny – PKD 47

6) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.2 

7) usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59

8) usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej – PKD 73

9) usługi w zakresie edukacji – PKD 85

3. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność statutową odpłatną.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. 

§ 13.

1. Członkami zwyczajnymi stają się wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

3. Osoba, która chce zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, składa pisemną deklarację.

4. Członkostwo zwyczajne nabywa się z chwilą przyjęcia kandydatury w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów. 

5. Zarząd prowadzi rejestr członków. 

§ 14.

1. Członek  zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1) wpływania na kierunek działalności Stowarzyszenia,

2) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

3) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, także w  posiedzeniach organów przedstawicielskich, 

4) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań,

5) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1) aktywnego współdziałania przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

2) przestrzegania postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

4) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd.

3. Członek honorowy Stowarzyszenia nabywa wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, zaś w zakresie obowiązków jest on zwolniony od płacenia składek członkowskich.

4. Pozbawienie członkostwa honorowego następuje w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i wymaga postanowienia Zarządu w formie uchwały. 

§ 16.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna – obywatel polski lub cudzoziemiec – deklarująca pomoc materialną lub niematerialną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwykłego - bez czynnego i biernego prawa wyborczego, w tym w szczególności ma prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.

5. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

6. Pozbawienie członkostwa wspierającego następuje z powodu wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia lub na skutek utraty osobowości prawnej i wymaga postanowienia Zarządu w formie uchwały.

§ 17.

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

2) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu: 

a) z powodu łamania postanowień Statutu i regulaminów oraz nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia, 

c) z powodu niepłacenia składek członkowskich, 

d) na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia, z ww. powodów, 

e) z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

3) oraz śmierci członka. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2) Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o utracie członkostwa, podając przyczyny wykluczenia.

3. Od uchwały Zarządu w sprawie utraty członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18.

1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem, 

3) Komisja Rewizyjna.

2. Organy wymienione w ust. l pkt. 2) i 3) są wybieralne, a ich wybór odbywa się podczas Walnego  Zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Organy te mają charakter kadencyjny.

3. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat.

4. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz Stowarzyszenia w  wyniku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 

§ 19.

1. Rozstrzygnięcia organów Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał. 

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. Każdemu członkowi przypada jeden głos.

§ 20.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym. 

3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności – w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w drugim – bez względu na liczbę obecnych.

4. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków Stowarzyszenia. 

5. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 21.

1. Walne Zebranie może być:

1) zwyczajne,

2) nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia wszystkich członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jest zwoływane przez Zarząd – z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu. Wniosek powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

2) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,

3) powoływanie i odwoływanie prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 

7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, 

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

§ 23.

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków, w tym Prezesa. 

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

5. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

6. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w zarządzie Stowarzyszenia. 

7. Osoby kandydujące do Zarządu nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizacja celów Stowarzyszenia,

2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

4) opracowywanie programu działalności Stowarzyszenia,

5) zwoływanie Walnego Zebrania,

6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 

7) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

8) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

9) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych,

10) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

11) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

12) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 25.

1. Dla obsługi Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia określające jego organizację i zakres czynności oraz zatrudniać pracowników.

2. Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia Zarząd może powoływać przy Stowarzyszeniu stałe lub doraźne zespoły i komisje problemowe oraz rady programowe i opiniodawcze, a także określać przedmiot i sposób ich działania.

§ 26.

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, powoływanym przez Walne Zebranie, spośród osób niebędących członkami Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera spośród swego grona Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

5. W czasie wykonywania swych zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

6. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez tę władzę.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

3) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania,

4) przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień,

5) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 

6) stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,

7) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 29.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania. 

2. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i zabronione jest: 

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub osób zatrudnionych oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz osoby zatrudnione w organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi, 

2) przekazywanie majątku organizacji na rzecz jej członków lub osób zatrudnionych oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub osób zatrudnionych oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub osoby zatrudnione oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

3. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

1) składek członkowskich,

2) dochodów z własnej działalności statutowej,

3) dochodów z własnej działalności gospodarczej,

    4) dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

5) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski, jak i zagranicy,

6) ofiarności publicznej.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 30.

Uchwały w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 31.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. 

3. Zastrzega się przekazanie majątku rozwiązanego Stowarzyszenia na rzecz organizacji pozarządowej o zbliżonych celach statutowych. 

§ 32.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa o Stowarzyszeniach. 

Produkt dodany do listy życzeń

Polityka prywatności

Nieustannie dostosowujemy witrynę do potrzeb osób ją odwiedzających. Korzystamy z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Informacje i ustawienia