Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) i niniejszego statutu.

§ 2.

1.  Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

2.  Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 4.

1.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Stowarzyszenie, dla realizacji celów statutowych, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o takim samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6.

1.  Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.  Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.

§ 7.

1.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.

2.  Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:

1)  działalność na rzecz kultury, w szczególności w zakresie myśli politycznej, filozofii i nauk społecznych, literatury i sztuki oraz upowszechniania twórczości i wspierania wszelkich form aktywności artystycznej;

2)  działalność naukowa oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania;

3)  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej, położenia ekonomicznego, religii i przekonań;

4)  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym w szczególności wspieranie takich grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia;

5)  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)  prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, w tym opracowywanie i wydawanie czasopism i książek;

2)  prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji oraz wystaw i koncertów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

3)  prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz problemów społecznych i kulturowych różnych grup społecznych, a także upowszechniania zdobytej wiedzy i doświadczeń;

4)  integrację i promowanie środowisk twórczych oraz wspieranie ich działań;

5)  kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu;

6)  finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach realizacji celów statutowych; 7) organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 10.

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

§ 11.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji działalności pożytku publicznego i celów statutowych Stowarzyszenia, nie może być przeznaczony do podziału między jego członków

a)                Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 8 Statutu.

b)               Działalność, o której mowa w § 11 pkt 1 nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1)  działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56

2)  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20

3)  działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90

4)  działalność wydawnicza – PKD 58

5)  handel detaliczny – PKD 47

6)  usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.2

7)  usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59

8)  usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej – PKD 73

9)  usługi w zakresie edukacji – PKD 85

3. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność statutową odpłatną.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12.

1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.  Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 13.

1.  Członkami zwyczajnymi stają się wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia.

2.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

3.  Osoba, która chce zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, składa pisemną deklarację.

4.  Członkostwo zwyczajne nabywa się z chwilą przyjęcia kandydatury w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.

5.  Zarząd prowadzi rejestr członków.

§ 14.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1)  wpływania na kierunek działalności Stowarzyszenia,

2)  czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

3)  uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, także w posiedzeniach organów przedstawicielskich,

4)  korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań,

5)  występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

1)  aktywnego współdziałania przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

2)  przestrzegania postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)  dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

4)  regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15.

1.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2.  Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd.

3.  Członek honorowy Stowarzyszenia nabywa wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, zaś w zakresie obowiązków jest on zwolniony od płacenia składek członkowskich.

4.  Pozbawienie członkostwa honorowego następuje w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i wymaga postanowienia Zarządu w formie uchwały.

§ 16.

1.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna – obywatel polski lub cudzoziemiec – deklarująca pomoc materialną lub niematerialną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2.  Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.  Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

4.  Członek wspierający Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwykłego - bez czynnego i biernego prawa wyborczego, w tym w szczególności ma prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.

5.  Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

6.  Pozbawienie członkostwa wspierającego następuje z powodu wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia lub na skutek utraty osobowości prawnej i wymaga postanowienia Zarządu w formie uchwały.

§ 17.

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

1)  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

2)  wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu:

a)    z powodu łamania postanowień Statutu i regulaminów oraz nieprzestrzegania uchwał władz

Stowarzyszenia,

b)    z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia,

c)    z powodu niepłacenia składek członkowskich,

d)    na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,

e)    z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

3) oraz śmierci członka.

2.                W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2) Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o utracie członkostwa, podając przyczyny wykluczenia.

3.                Od uchwały Zarządu w sprawie utraty członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18.

1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:

1)  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem,

2)  Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,

3)  Komisja Rewizyjna.

2.  Organy wymienione w ust. l pkt. 2) i 3) są wybieralne, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Organy te mają charakter kadencyjny.

3.  Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat.

4.  W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz Stowarzyszenia w wyniku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 19.

1.  Rozstrzygnięcia organów Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał.

2.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. Każdemu członkowi przypada jeden głos.

§ 20.

1.  Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.  W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

3.  Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności – w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w drugim – bez względu na liczbę obecnych.

4.  Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków Stowarzyszenia.

5.  W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 21.

1. Walne Zebranie może być:

1)  zwyczajne,

2)  nadzwyczajne.

2.    Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia wszystkich członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jest zwoływane przez Zarząd – z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu. Wniosek powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5.    Walne zebranie odbywa się w trybie stacjonarnym, z zastrzeżeniem ust. 6 -7 poniżej.

6.    Walne Zebranie może zostać przeprowadzone i podejmować uchwały w całości przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w trybie zdalnym) pod warunkiem wskazania takiej formy w zawiadomieniu Zarządu o zwołaniu Walnego Zebrania.

7.    Walne Zebranie może zostać przeprowadzone i podejmować uchwały także w sposób mieszany (w trybie hybrydowym) tj. z możliwością uczestniczenia w nim niektórych Członków Stowarzyszenia fizycznie, na sali obrad oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem wskazania takiej formy w zawiadomieniu Zarządu o zwołaniu Walnego Zebrania.

8.    Walne Zebranie przeprowadzone w trybie zdalnym lub hybrydowym odbywa się zgodnie z regulaminem obrad Walnego Zebrania i głosowań przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przyjętym uchwałą Walnego Zebrania.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)  określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2)  uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,

3)  powoływanie i odwoływanie prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

4)  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6)  uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

7)  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

8)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 23.

1.    Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2.    Zarząd składa się z od 3 do 6 członków, w tym Prezesa.

3.    Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

4.    Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

5.    Zarząd może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w trybie zdalnym) lub w sposób mieszany (w trybie hybrydowym)  tj. z możliwością uczestniczenia w nim niektórych Członków Zarządu w trybie stacjonarnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie zdalnym lub hybrydowym oraz o porządku obrad w sposób umożliwiający wzięcie udziału w takim posiedzeniu.

6.    Zasady działania Zarządu w tym także zasady głosowania podczas posiedzeń odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

7.    Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w zarządzie Stowarzyszenia.

8.    Osoby kandydujące do Zarządu nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 24.

Do kompetencji Zarządu należy:

1)     realizacja celów Stowarzyszenia,

2)     kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

3)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

4)     opracowywanie programu działalności Stowarzyszenia,

5)     zwoływanie Walnego Zebrania,

6)     wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

7)     realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

8)     przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

9)     podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych,

10)  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

11)  planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

12)  rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

13)  składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w spółkach prawa handlowego, w których Stowarzyszenie jest wspólnikiem, bądź akcjonariuszem, jak również dokonywanie czynności sądowych i pozasądowych w tym charakterze.

§ 25.

1.                Dla obsługi Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia określające jego organizację i zakres czynności oraz zatrudniać pracowników.

2.                Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia Zarząd może powoływać przy Stowarzyszeniu stałe lub doraźne zespoły i komisje problemowe oraz rady programowe i opiniodawcze, a także określać przedmiot i sposób ich działania.

 

§ 26.

1.  Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2.  Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

§ 27.

1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, powoływanym przez Walne Zebranie, spośród osób niebędących członkami Zarządu.

2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera spośród swego grona Przewodniczącego.

3.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego.

4.    Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

5.    Komisja Rewizyjna może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w trybie zdalnym) lub w sposób mieszany (w trybie hybrydowym)  tj. z możliwością uczestniczenia w nim niektórych Członków Komisji Rewizyjnej w trybie stacjonarnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - jeżeli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie zdalnym lub hybrydowym oraz  o porządku obrad w sposób umożliwiający wzięcie udziału w takim posiedzeniu.

6.    W czasie wykonywania swych zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

7.    Zasady działania Komisji Rewizyjnej w tym także zasady głosowania podczas posiedzeń odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin uchwalany przez tę władzę.

8.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

9.    Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)               nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)               nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)  kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania,

2)  przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień,

3)  wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

4)  stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,

5)  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,

6)  dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia - przez firmę audytorską, uprawnioną do badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia rozumie się podmiot określony w art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2022.1302 z późń. zm.).”

 

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 29.

1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.

2.  Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i zabronione jest:

1)               udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub osób zatrudnionych oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz osoby zatrudnione w organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,

2)               przekazywanie majątku organizacji na rzecz jej członków lub osób zatrudnionych oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)               wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub osób zatrudnionych oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)               zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub osoby zatrudnione oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

3. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

1)  składek członkowskich,

2)  dochodów z własnej działalności statutowej,

3)  dochodów z własnej działalności gospodarczej,

4)  dochodów z majątku Stowarzyszenia,

5)  dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski, jak i zagranicy,

6)  ofiarności publicznej.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

Uchwały w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 31.

1.                Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2.                Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

3.                Zastrzega się przekazanie majątku rozwiązanego Stowarzyszenia na rzecz organizacji pozarządowej o zbliżonych celach statutowych.

§ 32.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Produkt dodany do listy życzeń

Polityka prywatności

Nieustannie dostosowujemy witrynę do potrzeb osób ją odwiedzających. Korzystamy z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Informacje i ustawienia