§ 1.

Postanowienia ogólne

1.         Operatorem Newsletterów Krytyki Politycznej (dalej: Newslettery KP) jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 10 lok. 3, 00-013 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000242083, posiadającym NIP 7010002599, numer REGON 140369159, adres e-mail: [email protected];

2.         Regulamin określa zasady korzystania z Newsletterów KP, prawa i obowiązki Subskrybenta oraz prawa i obowiązki Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego związane ze świadczeniem usług.

3.         Obowiązujący Regulamin jest ogólnie dostępny pod adresem https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/content/18-regulamin-newslettera

4.         Subskrybenci Newsletterów KP są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i stosować się do jego postanowień.

§ 2.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)        Usługodawcy – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul Jasnej 10 lok. 3, 00-013 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000242083, posiadającym NIP 7010002599, numer REGON 140369159, adres e-mail: [email protected];

2)        Usłudze – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez Usługodawcę drogą elektroniczną, polegającą na cyklicznym przesyłaniu Newsletterów KP do Subskrybentów;

3)        Newsletterze – należy przez to rozumieć informacje w formie listu elektronicznego wysłane nad adres Subskrybenta podany Usługodawcy, dotyczący tematycznie Serwisu oraz działalności Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego;  

4)        Subskrybent – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zamówiła Usługę subskrypcji Newslettera;

5)        Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Newsletterów KP.

6)        RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3.

Przedmiot Usługi

1.         Przedmiotem usługi jest przesyłanie przez Usługodawcę na podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej Newslettera.

2.         Subskrybent, w chwili zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter z Usługodawcą, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w powyższych postanowieniach .

3.         Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po wypełnieniu i przesłaniu przez Subskrybenta formularza zgłoszeniowego i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

§ 4.

Warunki korzystania z Newslettera

1.         Usługa Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Subskrybenta po aktywacji usługi, zgodnie z punktami poniższymi Regulaminu.

2.         Zamówienie usługi wysyłania Newslettera polega na podaniu przez Subskrybenta adresu e-mail w ramach formularza zamówienia Newslettera udostępnianego przez Usługodawcę, potwierdzenia akceptacji niniejszego Regulaminu za pomocą dedykowanego okienka oraz kliknięcie przycisku „Zapisuje się!”, a następnie aktywowanie linku wysłanego automatycznie do Subskrybenta podany przez niego adres e-mail. Aktywowanie linku jest równoznaczne z zawarciem umowy o subskrypcję Newslettera.

3.         Brak aktywacji Usługi Newslettera za pomocą wysłanego linku aktywacyjnego, skutkuje usunięciem zawartych w formularzu zamówienia danych po 24 godzinach od chwili jego wysłania.

4.         Subskrybent jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do korzystania z Newslettera zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego i powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.

5.         W celu poprawnego korzystania z Newslettera Subskrybent ma powinien niezwłocznie informować Usługodawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail poprzez zgłoszenie na adres [email protected]. W przypadku braku realizacji tego obowiązku przyjmuje się, że informacje przekazane na adres e-mail podany przez Subskrybenta zostały poprawnie doręczone.

6.         Osoby niepełnoletnie oraz nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą korzystać z Usługi Newslettera bez pozwolenia rodziców lub opiekunów prawnych, którzy w ich imieniu potwierdzą akceptację niniejszego Regulaminu.

7.         Umowa o subskrypcję Newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony.

8.         Subskrybent może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera poprzez:

 1. przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres email: [email protected] lub
 2. zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę lub
 3. za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera.

Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane przez Usługodawcę w ciągu 2 dnich roboczych.

§ 5.

Warunki świadczenia Usług

1.         W celu prawidłowego korzystania z Usługi, należy spełnić poniższe warunki techniczne:

 1. posiadać dostęp do sieci internet,
 2. posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, IE 11+, Safari, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji oraz zaimplementowany w niej protokół HTTP/HTTPS
 3. posiadać dowolne, aktywne konto poczty elektronicznej oraz dostęp do niego.

2.         Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w sposobie dystrybucji Newslettera, które mogą wpłynąć na wskazane powyżej wymagania techniczne, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

3.         W przypadku konieczności przeprowadzenia prac modernizacyjnych, przejściowo może wystąpić zawieszenie funkcjonowania Usługi Newsletter.

 

§ 6.

Ochrona danych osobowych

1.         Administratorem danych osobowych Subskrybentów Newslettera jest Usługodawca.

2.         Dane osobowe Subskrybentów będą przetwarzane w celu realizacji Usługi Newslettera, na podstawie niniejszego Regulaminu, a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, żeby otrzymywać zamówiony Newsletter.

4.         Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego o prawnie usprawiedliwiony cel Usługodawcy.

5.         Subskrybent ma również prawo wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Usługodawcę narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.         Dane osobowe Subskrybenta mogą być udostępnione podmiotom, którym Usługodawca zleci świadczenie usług na swoją rzecz, takich jak: dostawcy usług IT, biura rachunkowe, a także doradcy zewnętrzni i audytorzy. Ponadto dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym organom publicznym.

7.         Dane osobowe Subskrybenta będą przetwarzane przez czas korzystania z usługi Newsletter, a po tym okresie do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń .

§ 7.

Postępowanie reklamacyjne

 

1.         Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Newslettera oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

2.         Każdemu Subskrybentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

3.         Reklamacje można składać elektronicznie wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected].

4.         Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej wniesienia przez Subskrybenta w sposób podany w ust. 3. Informacja zwrotna zostanie przekazana zgłaszającemu drogą elektroniczną.

5.         Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
 2. adres poczty elektronicznej – do celów korespondencji,
 3. krótki opis sytuacji będącej podstawą reklamacji.

6.         Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Subskrybenta swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 

1.         Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach takich jak: istotna zmiana funkcjonalności Newslettera, zmiana profilu działalności Usługodawcy lub zmiana przepisów prawa, z zastrzeżeniem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 2 poniżej.

2.         Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/content/18-regulamin-newslettera informacji o zmianach, na 14 dni przez wejściem w życie zmian.

3.         Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.

4.         Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług Newslettera i zaprzestać przesyłania Newslettera w następujących przypadkach:

 1. działania Subskrybenta naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;
 2.  Subskrybent narusza postanowienia Regulaminu;
 3. Subskrybent wykorzystuje Usługę niezgodnie z jej przeznaczaniem.

5.         W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6.         Wszelkie uwagi w zakresie zawartości i funkcjonowania Newslettera Subskrybent może zgłaszać drogą elektroniczną na adres [email protected].

7.         Niniejszy Regulamin jest dostępny w serwisie www.krytykapolityczna.pl oraz w siedzibie Usługodawcy, wskazanej w niniejszym Regulaminie.

8.         Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.

Produkt dodany do listy życzeń

Polityka prywatności

Nieustannie dostosowujemy witrynę do potrzeb osób ją odwiedzających. Korzystamy z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Informacje i ustawienia